Informacja o programie 

 

Nazwa programu – ERASMUS +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”

Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;

Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu – 207 386 EURO

Koordynator Projektu: Powiat Kielecki

Partnerzy:

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

- Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;

- Innovation Frontiers IKE – Grecja;

- Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

- poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;

- wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;

- poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;

- zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 

Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE, udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

Działania:

- zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;

-zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestników z 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;

- opracowanie poradnika dla nauczycieli;

- opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;

- przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:

- zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;

- zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;

- zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;

- podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektów zakresie wspierania uczniów o SPE;

-zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;

- podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;

- zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.