Szanowni Państwo!

 

        25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

       Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)              (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

      Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

    

     

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „Jednostką Samorządową”, jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie. W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, jak i cel oraz zakres określają:
 • obowiązujące przepisy prawa,
 • zawarta umowa,
 • udzielona zgoda.

 

 • Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to podanie danych jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność  z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.

 

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
 • cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Jednostka Samorządowa nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez Jednostkę Samorządową są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia danych, jeśli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Jednostce Samorządowej.

 

 • Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Jednostkę Samorządową, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Jednostka Samorządową, a tym podmiotem.

 

 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.